PRIVACY POLICY OCH RÄTTSLIGT MEDDELANDE

VILLKOR

RÄTTSLIGT MEDDELANDE OCH ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN WWW.TAXITRAVELTORREVIEJA.COM

1.- ÄGARE AV WEBBPLATSEN

TAXITRAVELTORREVIEJA, är ägare till webbplatsen http://www.taxitraveltorrevieja.com (nedan webbplatsen) som gör den tillgänglig för Internetanvändare för att tillhandahålla information om de tjänster som företaget tillhandahåller och de varumärken som det säljer.

2.- ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING OCH GODKÄNNANDE AV DET SAMT

De nuvarande allmänna villkoren för användning av webbplatsen, tillsammans med de särskilda villkor som kan fastställas, är avsedda att reglera och informera användare om de varumärken som företaget TAXITRAVELTORREVIEJA marknadsför och för att reglera användningen av webbplatsen.

Navigering och användning av tjänsterna på webbplatsen innebär acceptans som användare och utan förbehåll av något slag, av alla allmänna användningsvillkor, av de allmänna avtalsvillkoren om några och andra som kan existera i samband med tillhandahållandet av TAXITRAVELTORREVIEJA tjänster.

TAXITRAVELTORREVIEJA kan när som helst och utan föregående meddelande ändra dessa allmänna villkor och de särskilda villkoren som ingår genom att publicera ovannämnda ändringar på webbplatsen så att de i förväg är kända av användare. Alla förändringar som inträffar i dessa kommer att kommuniceras på webbsidorna under en period som anses rimlig.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBB-SIDAN

1.- ANSÄTTNING AV ANVÄNDAREN OCH UTSÄTTNING AV KOMMERSIELLA KOMMUNIKATIONER AV ELEKTRONISKT (ART. 22 LAG 34/2002 AV TJÄNSTER FÖR INFORMATIONSSAMHETET OCH ELEKTRONISK HANDEL):

TAXITRAVELTORREVIEJA kan skicka kommersiell kommunikation på alla sätt med full respekt för lagstiftningen om personuppgiftsskydd som är i kraft. För kommersiell kommunikation som görs via e-post och motsvarande medel i enlighet med bestämmelserna i lag 34/2002 av den 11 juli, Service of the Information Society and Electronic Commerce, kommer användarens samtycke att erhållas vederbörligen vid insamlingen av motsvarande data .Om du vill motsätta dig att skicka meddelanden på elektronisk väg kan du utöva din invändningsrätt vid tidpunkten för insamling av dina uppgifter som indikerar det i e-postmeddelandet. mottagandet via e-post av reklam eller reklaminformation kommer det att räcka för sådana ändamål att du meddelar TAXITRAVELTORREVIEJA. Under datainsamlingsprocessen och på platsen på webbsidan där de begärs kommer användaren att informeras bekvämt med hjälp av en hyperlänk eller genom att inkludera informationen på själva formuläret, oavsett om det är obligatorisk insamling av sådana data eller inte för tillhandahållande av tjänster såväl som dessa rättigheter.

2.- INDUSTRIELL OCH INTELLEKTUELL FASTIGHET. HYPERLINKSPOLITIK

2.1.- Allt innehåll som ingår på webbplatsen och särskilt varumärken, handelsnamn, industridesign, design, texter, fotografier, grafik, logoer, ikoner, programvara eller andra tecken som är känsliga för industriell och kommersiell användning är skyddade av industriell egendom rättigheter. och intellektuella för TAXITRAVELTORREVIEJA, eller av tredjepartsägare av samma som har godkänt att de inkluderas på webbplatsen. Därför är all användning och / eller reproduktion av detta förbjudet utan uttryckligt medgivande från TAXITRAVELTORREVIEJA.

2.2.- TAXITRAVELTORREVIEJA kommer inte att ansvara för intrång i immateriella eller industriella äganderättigheter från tredje parter som kan härledas från införandet på webbplatsen för varumärken, handelsnamn, industriella mönster, patent, mönster, texter, fotografier, grafik, logotyper , ikoner eller programvara som tillhör tredje part som har förklarat att vara ägare till samma genom att inkludera dem på webbplatsen.

2.3.- I inget fall kommer det att förstås att användarens åtkomst och navigering innebär en auktorisation eller att ett undantag, överföring, total eller partiell överföring av nämnda rättigheter eller beviljande av någon rätt eller förväntan om rätt och specifikt av förändring, omvandling, exploatering, reproduktion, distribution eller offentlig kommunikation om nämnda innehåll utan föregående uttryckligt tillstånd från TAXITRAVELTORREVIEJA eller motsvarande ägare.

2.4.- TAXITRAVELTORREVIEJA godkänner inte upprättandet av länkar till sin portal om inte samtycke uttryckligen begärs.

TAXITRAVELTORREVIEJA kommer att bedöma om källsidorna från vilka det är avsett att länka, uppfyller villkoren för nämnda godkännande.

2,5. TAXITRAVELTORREVIEJA ansvarar inte för innehållet på destinationswebbsidorna som upprättats genom länkar på webbsidan, och inte heller för intrång i tredje parts rättigheter som sådana sidor kan medföra.

3.- SKATTETS SKYLDIGHETSREVIEJA.

Användaren erkänner och accepterar att användningen av webbplatsen och dess tjänster utförs under eget ansvar.

TAXITRAVELTORREVIEJA ansvarar endast för de skador som användaren kan lidas till följd av användningen av webbplatsen när nämnda skador kan hänföras till en skadlig handling av TAXITRAVELTORREVIEJA. Den förklarar dock att ha vidtagit alla nödvändiga åtgärder, inom dess möjligheter och teknikens tillstånd, för att garantera driften av webbplatsen och undvika förekomsten och överföringen av virus och andra komponenter som kan skada användaren.

4.- ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Användaren samtycker till att använda webbplatsens innehåll omsorgsfullt, korrekt och lagligt och samtycker till att avstå från:

a) Använd innehållet för syften eller effekter som strider mot lagen, moral och god sed eller allmän ordning.

b) Återge, kopiera, distribuera, tillåta allmänhetens åtkomst genom någon form av offentlig kommunikation, omvandla eller ändra innehållet, såvida du inte har motsvarande behörighet från ägaren.

c) Använd innehållet på webbplatsen för att skicka reklam, kommunikation för direktförsäljningsändamål eller med något annat kommersiellt syfte, oönskade meddelanden riktade till ett flertal människor oavsett syfte, samt avstå från att marknadsföra eller avslöja sådan information .

5.- DATISKYDDSPOLITIK

TAXITRAVELTORREVIEJA följer de gällande bestämmelserna i lag 15/1999 om skydd av personuppgifter, LOPD och annan lagstiftning som utvecklar dem. I förväg är det tydligt att för åtkomst till viss information och innehåll måste användaren tidigare registrera sig som sådan och måste acceptera på det sätt som fastställs däri, i enlighet med LOPD, behandlingen av deras personuppgifter, för att införlivas i vår fil. TAXITRAVELTORREVIEJA åtar sig att avbryta personuppgifter när de inte längre är nödvändiga eller relevanta för det ändamål för vilket de har samlats in genom det formulär som är aktiverat för detta ändamål och att ta hänsyn till de begäranden om information som begärs av användaren, som ansvarar för behandlingen TAXITRAVELTORREVIEJA. Å andra sidan informeras användare om användningen av kakor för att få information och utföra statistiska analyser på användningen av vår webbplats. De kakor som TAXITRAVELTORREVIEJA använder är anonyma och hänvisar inte till användarens personuppgifter och inte heller kan åtkomst till data från användarens hårddisk fås via dem. Användarens identitet införs aldrig direkt i cookien och kan därför inte identifieras. Protokollet som används är ett statlöst protokoll, vilket innebär att det inte finns några sätt att relatera informationen om en begäran med en annan tidigare eller efterföljande begäran. Detta protokoll känner inte till personen du skickar en sida till eller hur många sidor det har kunnat skicka, även om vi knappt har anslutit några sekunder tidigare, eftersom varje begäran på sidan behandlas oberoende.

6.- GÄLLANDE LAGSTIFTNING

Förhållandet mellan användaren och ägaren av webbplatsen kommer att regleras av bestämmelserna i gällande bestämmelser om tillämplig lag och behörig jurisdiktion. Men i de fall där förordningarna tillåter parterna att frivilligt underkasta sig ett forum.

I vilket fall som helst kommer reglerna i det spanska rättsliga systemet att tillämpas.