POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA PRAWNA

ZASADY I WARUNKI

OGŁOSZENIE PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY WWW.TAXITRAVELTORREVIEJA.COM

1.- WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

TAXITRAVELTORREVIEJA, jest właścicielem strony internetowej http://www.taxitraveltorrevieja.com (zwanej dalej stroną internetową), udostępniającej ją użytkownikom Internetu, w celu dostarczenia informacji na temat usług świadczonych przez firmę i sprzedawanych przez nią marek.

2.-OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA I AKCEPTACJA TEGO SAMEGO

Obecne ogólne warunki korzystania ze strony internetowej, wraz ze szczególnymi warunkami, które mogą zostać ustanowione, mają na celu regulowanie i informowanie użytkowników marek, które firma TAXITRAVELTORREVIEJA wprowadza na rynek oraz regulowanie korzystania ze strony internetowej.

Nawigacja i korzystanie z usług na stronie internetowej oznacza akceptację jako Użytkownik i bez jakichkolwiek zastrzeżeń, wszystkich ogólnych warunków korzystania, ogólnych warunków zawierania umów, o ile takie istnieją, i które mogą istnieć w związku ze świadczeniem TAXITRAVELTORREVIEJA usługi.

TAXITRAVELTORREVIEJA może w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikować niniejsze ogólne warunki i szczególne warunki, które są zawarte poprzez opublikowanie wyżej wymienionych modyfikacji na stronie internetowej, tak aby były one znane użytkownikom. Wszelkie zmiany, które nastąpią, zostaną przekazane na głównej stronie internetowej w okresie, który zostanie uznany za uzasadniony.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z STRONY INTERNETOWEJ

1.- ZGODA UŻYTKOWNIKA I WYSYŁANIE KOMUNIKACJI HANDLOWEJ ELEKTRONICZNIE (ART. 22 PRAWA 34/2002 USŁUG SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I HANDLU ELEKTRONICZNEGO):

TAXITRAVELTORREVIEJA może wysyłać komunikaty handlowe w dowolny sposób, z pełnym poszanowaniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadku komunikatów handlowych przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i równoważnych środków zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca, Usługi społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, zgoda użytkownika zostanie należycie uzyskana w momencie gromadzenia odpowiednich danych Jeśli chcesz sprzeciwić się przesyłaniu wiadomości drogą elektroniczną, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu w momencie gromadzenia danych wskazanych w samym e-mailu. Jeśli chcesz w dowolnym momencie odwołać taką zgodę na otrzymanie pocztą elektroniczną informacji reklamowych lub promocyjnych wystarczy do takich celów, aby powiadomić TAXITRAVELTORREVIEJA. Podczas procesu gromadzenia danych oraz w miejscu na stronie internetowej, o którą są proszeni, użytkownik zostanie dogodnie poinformowany za pomocą hiperłącza lub poprzez umieszczenie informacji w samym formularzu, niezależnie od tego, czy jest to obowiązkowe gromadzenie takich danych za świadczenie usług oraz tych praw.

2.- WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA. POLITYKA HIPERLINKÓW

2.1. – Cała zawartość zawarta na stronie internetowej, w szczególności znaki handlowe, nazwy handlowe, wzory przemysłowe, projekty, teksty, zdjęcia, grafika, logo, ikony, oprogramowanie lub wszelkie inne znaki nadające się do użytku przemysłowego i handlowego są chronione własnością przemysłową prawa i intelektualista TAXITRAVELTORREVIEJA lub właścicieli zewnętrznych, którzy wyrazili zgodę na umieszczenie ich na stronie. Dlatego wszelkie ich wykorzystanie i / lub powielanie jest zabronione bez wyraźnej zgody TAXITRAVELTORREVIEJA.

2.2.- TAXITRAVELTORREVIEJA nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, które mogą wynikać z umieszczenia na stronie internetowej marek, nazw handlowych, wzorów przemysłowych, patentów, wzorów, tekstów, fotografii, grafiki, logo , ikony lub oprogramowanie stron trzecich, które zadeklarowały, że są ich właścicielami, umieszczając je na stronie internetowej.

2.3.- W żadnym wypadku nie będzie zrozumiałe, że dostęp i nawigacja użytkownika oznacza autoryzację lub że zrzeczenie się, przeniesienie, całkowite lub częściowe przeniesienie tych praw lub przyznanie jakiegokolwiek prawa lub oczekiwanie prawa, a konkretnie, zmiany, transformacje, wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnianie lub publiczne przekazywanie tych treści bez uprzedniej wyraźnej zgody TAXITRAVELTORREVIEJA lub odpowiednich właścicieli.

2.4.- TAXITRAVELTORREVIEJA nie zezwala na ustanowienie linków do swojego portalu, chyba że wyraźnie zażądano zgody.

TAXITRAVELTORREVIEJA oceni, czy strony źródłowe, z których ma prowadzić link, spełniają warunki wspomnianej autoryzacji.

2.5 TAXITRAVELTORREVIEJA nie ponosi odpowiedzialności za treść docelowych stron internetowych ustalonych za pomocą linków na stronie internetowej, ani za naruszenia praw stron trzecich, które mogą powstać na takich stronach.

3.- ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAXITRAVELTORREVIEJA.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzystanie ze strony internetowej i jej usług odbywa się na własną odpowiedzialność.

TAXITRAVELTORREVIEJA będzie odpowiedzialna wyłącznie za szkody, które użytkownik może ponieść w wyniku korzystania z witryny, gdy szkody te wynikają ze złośliwego działania TAXITRAVELTORREVIEJA. Oświadcza jednak, że podjął wszelkie niezbędne środki, w zakresie swoich możliwości i stanu technologii, w celu zagwarantowania działania strony internetowej oraz uniknięcia istnienia i transmisji wirusów i innych komponentów, które mogą wyrządzić szkodę Użytkownikowi.

4.- OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik wyraża zgodę na staranne, prawidłowe i zgodne z prawem korzystanie z zawartości strony internetowej oraz zobowiązuje się do powstrzymania się od:

a) Używać treści do celów lub skutków sprzecznych z prawem, moralnością i dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.

b) Powielaj, kopiuj, rozpowszechniaj, zezwalaj na publiczny dostęp za pośrednictwem dowolnej formy komunikacji publicznej, przekształcaj lub modyfikuj zawartość, chyba że masz odpowiednie upoważnienie od właściciela.

c) Korzystać z zawartości witryny do wysyłania reklam, komunikacji w celu sprzedaży bezpośredniej lub w innym celu komercyjnym, niezamówionych wiadomości skierowanych do wielu osób bez względu na ich cel, a także powstrzymywać się od marketingu lub ujawniania takich informacji .

5.- POLITYKA OCHRONY DANYCH

TAXITRAVELTORREVIEJA jest zgodny z obowiązującymi przepisami ustanowionymi w ustawie 15/1999 o ochronie danych osobowych, LOPD i innych przepisach ją rozwijających. Z góry jasne jest, że w celu uzyskania dostępu do niektórych informacji i treści, użytkownik musi wcześniej zarejestrować się jako taki i musi zaakceptować w sposób w nim określony, zgodnie z LOPD, przetwarzanie swoich danych osobowych, które mają zostać włączone do naszego plik. TAXITRAVELTORREVIEJA zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych, gdy nie są one już konieczne lub istotne dla celu, dla którego zostały zgromadzone za pomocą formularza włączonego do tego celu, oraz do rozpatrzenia wniosków o informacje wymaganych przez Użytkownika, odpowiadając za leczenie TAXITRAVELTORREVIEJA. Z drugiej strony Użytkownicy są informowani o używaniu plików cookie do uzyskiwania informacji i przeprowadzania analiz statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie używane przez TAXITRAVELTORREVIEJA są anonimowe i nie odnoszą się do danych osobowych użytkownika, ani nie można uzyskać dostępu do danych z dysku twardego użytkownika za ich pośrednictwem. Tożsamość użytkownika nigdy nie jest umieszczana bezpośrednio w pliku cookie i dlatego nie można go zidentyfikować. Używany protokół jest protokołem bezstanowym, co oznacza, że ​​nie ma możliwości powiązania informacji dotyczących żądania z innym poprzednim lub kolejnym żądaniem. Ten protokół nie zna osoby, do której wysyłasz stronę, ani liczby stron, które był w stanie wysłać, nawet jeśli zaledwie kilka sekund wcześniej nawiązaliśmy połączenie, ponieważ każde żądanie na stronie jest przetwarzane niezależnie.

6.- OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO

Relacje ustanowione między Użytkownikiem a właścicielem strony internetowej będą podlegać przepisom obowiązujących przepisów dotyczących obowiązującego prawa i właściwej jurysdykcji. Jednak w przypadkach, w których przepisy zezwalają stronom na dobrowolne poddanie się forum.

W każdym przypadku zastosowanie będą miały przepisy hiszpańskiego systemu prawnego.