PRIVACYBELEID EN JURIDISCHE KENNISGEVING

VOORWAARDEN

WETTELIJKE KENNISGEVING EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITEWWW.TAXITRAVELTORREVIEJA.COM

1.- EIGENDOM VAN DE WEBSITE

TAXITRAVELTORREVIEJA, is de eigenaar van de website http://www.taxitraveltorrevieja.com (hierna de website) die deze ter beschikking stelt van internetgebruikers, om informatie te verstrekken over de diensten die het bedrijf levert en de merken die het verkoopt.

2.- ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN AANVAARDING VAN DEZELFDE

Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website, samen met de bijzondere voorwaarden die kunnen worden vastgesteld, zijn bedoeld om gebruikers van de merken die het bedrijf TAXITRAVELTORREVIEJA op de markt brengt te reguleren en te informeren en om het gebruik van de website te reguleren.

De navigatie en het gebruik van de diensten op de website impliceren aanvaarding als gebruiker en zonder voorbehoud van welke aard dan ook, van alle algemene gebruiksvoorwaarden, van de algemene contractvoorwaarden, indien van toepassing, en andere die kunnen bestaan met betrekking tot de levering van TAXITRAVELTORREVIEJA Diensten.

TAXITRAVELTORREVIEJA kan deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen door de bovengenoemde wijzigingen op de website te publiceren, zodat ze vooraf bekend zijn bij gebruikers. Elke wijziging die hierin optreedt, wordt op de hoofdpagina van het web gecommuniceerd gedurende een periode die als redelijk wordt beschouwd.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBPAGINA

1.- TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER EN VERZENDING VAN COMMERCIËLE COMMUNICATIE DOOR ELEKTRONISCH (ARTIKEL 22 RECHT 34/2002 DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ EN ELEKTRONISCHE HANDEL):

TAXITRAVELTORREVIEJA mag commerciële communicatie op elke manier verzenden met volledige inachtneming van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Voor commerciële communicatie via e-mail en gelijkwaardige middelen in overeenstemming met de bepalingen van wet 34/2002 van 11 juli, diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, zal de toestemming van de gebruiker naar behoren worden verkregen op het moment dat de corresponderende gegevens worden verzameld Als u bezwaar wilt maken tegen het verzenden van communicatie via elektronische weg, kunt u uw recht van verzet uitoefenen op het moment dat uw gegevens worden verzameld, met vermelding in de e-mail zelf. Ook als u een dergelijke toestemming voor ontvangst per e-mail van reclame- of promotie-informatie, is het voldoende voor dergelijke doeleinden dat u TAXITRAVELTORREVIEJA op de hoogte stelt. Tijdens het gegevensverzamelingsproces en op de plaats op de webpagina waar ze worden gevraagd, wordt de gebruiker gemakkelijk geïnformeerd door middel van een hyperlink of door de informatie op het formulier zelf op te nemen, ongeacht of het verplicht is om dergelijke gegevens te verzamelen voor het verlenen van diensten en deze rechten.

2.- INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM. HYPERLINKS-BELEID

2.1.- Alle inhoud op de website en in het bijzonder de handelsmerken, handelsnamen, industriële ontwerpen, ontwerpen, teksten, foto’s, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, software of andere tekens die vatbaar zijn voor industrieel en commercieel gebruik, worden beschermd door industriële eigendomsrechten. en intellectueel van TAXITRAVELTORREVIEJA, of van derde eigenaren van dezelfde die toestemming hebben gegeven voor opname op de website. Daarom is elk gebruik en / of reproductie ervan verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van TAXITRAVELTORREVIEJA.

2.2.- TAXITRAVELTORREVIEJA is niet verantwoordelijk voor schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden die kunnen voortvloeien uit de vermelding op de website van merken, handelsnamen, industriële ontwerpen, patenten, ontwerpen, teksten, foto’s, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen of software van derden die hebben verklaard eigenaar te zijn door deze op te nemen op de website.

2.3.- In geen geval zal worden begrepen dat de toegang en navigatie van de Gebruiker een autorisatie impliceert of dat een afstand, overdracht, volledige of gedeeltelijke overdracht van genoemde rechten of het verlenen van enig recht of verwachting van recht en in het bijzonder van de wijziging, transformatie , exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie over de inhoud zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van TAXITRAVELTORREVIEJA of de corresponderende eigenaren.

2.4.-TAXITRAVELTORREVIEJA geeft geen toestemming voor het maken van links naar zijn Portal, tenzij uitdrukkelijk om toestemming wordt gevraagd. TAXITRAVELTORREVIEJA zal beoordelen of de bronpagina’s van waaruit het bedoeld is om te linken, voldoen aan de voorwaarden voor genoemde autorisatie.

2.5.- TAXITRAVELTORREVIEJA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bestemmingswebpagina’s die tot stand zijn gebracht via links op de webpagina, noch voor de schendingen van de rechten van derden die dergelijke pagina’s kunnen oplopen.

3.- AANSPRAKELIJKHEID VAN TAXITRAVELTORREVIEJA.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van de website en zijn diensten wordt uitgevoerd onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

TAXITRAVELTORREVIEJA is alleen aansprakelijk voor de schade die de Gebruiker kan lijden als gevolg van het gebruik van de website wanneer deze schade te wijten is aan een kwaadwillige actie van TAXITRAVELTORREVIEJA. Het verklaart echter alle noodzakelijke maatregelen te hebben genomen, binnen zijn mogelijkheden en de stand van de technologie, om de werking van de website te garanderen en het bestaan en de overdracht van virussen en andere componenten die de gebruiker kunnen schaden, te voorkomen.

4.- VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker stemt ermee in de inhoud van de website zorgvuldig, correct en wettig te gebruiken en stemt ermee in zich te onthouden van:

a) Gebruik de inhoud voor doeleinden of gevolgen die in strijd zijn met de wet, moraal en goede gewoonten of openbare orde.

b) Reproduceer, kopieer, verspreid, sta openbare toegang toe via elke vorm van openbare communicatie, transformeer of wijzig de inhoud, tenzij u de overeenkomstige toestemming van de eigenaar heeft.

c) Gebruik de inhoud van de website voor het verzenden van reclame, communicatie voor directe verkoopdoeleinden of voor andere commerciële doeleinden, ongevraagde berichten gericht aan een groot aantal mensen, ongeacht hun doel, en onthoud u van het op de markt brengen of openbaar maken van dergelijke informatie.

5.- GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

TAXITRAVELTORREVIEJA voldoet aan de huidige voorschriften van Wet 15/1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, LOPD en andere wetgeving die deze ontwikkelt. Vooraf is het duidelijk dat voor toegang tot bepaalde informatie en inhoud, de gebruiker zich eerder als zodanig moet registreren en op de daarin vastgestelde manier, in overeenstemming met de LOPD, moet accepteren dat de verwerking van hun persoonlijke gegevens wordt opgenomen in onze het dossier. TAXITRAVELTORREVIEJA verbindt zich ertoe persoonlijke gegevens te annuleren wanneer ze niet langer nodig of relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld via het daarvoor bestemde formulier en om te voldoen aan de verzoeken om informatie die door de gebruiker zijn gevraagd, verantwoordelijk voor de behandeling TAXITRAVELTORREVIEJA. Aan de andere kant worden gebruikers geïnformeerd over het gebruik van cookies om informatie te verkrijgen en statistische analyses uit te voeren over het gebruik van onze website. De cookies die TAXITRAVELTORREVIEJA gebruikt, zijn anoniem en verwijzen niet naar de persoonlijke gegevens van de gebruiker en ook geen toegang tot de gegevens op de harde schijf van de gebruiker. De identiteit van de gebruiker wordt nooit rechtstreeks in de cookie geplaatst en kan daarom niet worden geïdentificeerd. Het gebruikte protocol is een staatloos protocol, wat betekent dat er geen mogelijkheid is om de informatie over een verzoek te relateren aan een ander eerder of volgend verzoek. Dit protocol kent niet de persoon naar wie u een pagina verzendt of hoeveel pagina’s het heeft kunnen verzenden, ook al hebben we amper een paar seconden eerder verbinding gemaakt, omdat elk verzoek op de pagina onafhankelijk wordt verwerkt.

6.- TOEPASSELIJKE WETGEVING

De relaties tussen de gebruiker en de eigenaar van de website worden beheerst door de bepalingen van de huidige regelgeving met betrekking tot de toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie. In gevallen waarin de regelgeving de partijen echter toestaat zich vrijwillig aan een forum te onderwerpen.

In ieder geval zijn de regels van het Spaanse rechtssysteem van toepassing.